Stowarzyszenia sędziowskie apelują do Prezydenta RP o spotkanie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Profamilia w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce  zwróciły się ze wspólnym apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o niezwłoczne spotkanie w sprawie zmian sądownictwa.

Czytaj więcej...

Uchwały XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie

W dniach 31 marca 2017r. - 2 kwietnia 2017r. w Mszczonowie odbyło się XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Poniżej prezentujemy część podjętych w tym czasie uchwał.

 

 

Uchwała nr 7

XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie

z dnia 2 kwietnia 2017 r.

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do wszystkich sędziów, aby w razie uchwalenia przez Sejm zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa przewidujących, że wyboru sędziów w skład Rady będzie dokonywać Sejm, nie brali udziału w tych wyborach i nie legitymizowali w ten sposób przepisów niezgodnych z zasadą trójpodziału władzy. Zwracamy się też do wszystkich sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości o powrót do orzekania, które jest podstawową powinnością sędziowską wobec społeczeństwa. Jako sędziowie musimy być świadomi, że nasza obecna postawa będzie zapisana na kartach historii.

link do uchwały

Deklaracja

XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie

z 2 kwietnia 2017 roku

/uchwała nr 10/

Wobec obowiązku ochrony praw oraz wolności obywatelskich, a także demokratycznego porządku prawnego i praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec konieczności przywołania naczelnych idei przyświecających sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, widząc potrzebę zmian w organizacji pracy sędziego, jak i w ustawach o sądownictwie, Zebranie oświadcza:

My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej mamy zaszczyt stać na straży demokratycznego państwa prawa. Naszą służbą jest ochrona praw i wolności obywatelskich, rozstrzyganie spraw w zgodzie z Konstytucją RP i innymi aktami prawa międzynarodowego, krajowego oraz sumieniem.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 marca 2017 r.

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyraża dezaprobatę dla projektowanych uregulowań w zakresie ograniczenia możliwości kandydowania na urząd sędziego sądu rejonowego osobom, które są obecnie zatrudnione na stanowisku asystentów sędziów i spełniają lub będą spełniać wymagania niezbędne do ubiegania się o ten urząd.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 marca 2017 r.

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi, kierując się troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i zachowanie konstytucyjnego ładu w Rzeczypospolitej Polskiej, widząc jednocześnie potrzebę zmian w polskim sądownictwie, wyraża pełną akceptację i poparcie dla stanowiska zawartego w uchwale nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 7 marca 2017 r.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie kierując się troską o zapewnienie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego prawa do niezależnego sądu, niezawisłych sędziów i przestrzegania w porządku prawnym zasad trójpodziału władzy, popiera Uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 roku, w Warszawie.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 21 lutego 2017 r.

W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach popiera uchwałę Nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.