Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2018 r.

Pamiętając, że otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działań wobec wymiaru sprawiedliwości, które podważają zaufanie obywateli do instytucji Państwa i niszczą demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatnie zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych likwidujące udział sędziów w procesie wyboru prezesów sądów oraz koncentrujące w rękach Ministra Sprawiedliwości praktycznie pełnię władzy odnośnie powoływania i odwoływania prezesów sądów, wprowadzają stan, w którym pojęcie niezależności sądów staje się iluzoryczna.

 pełna treść uchwały w załączeniu

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 r. (2)

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego zwraca się do Prezesa Sądu Okręgowego  w Gorzowie Wlkp., Dyrektora tego Sądu oraz prezesów i dyrektorów sądów rejonowych okręgu gorzowskiego o umożliwienie rozpowszechnienia, poprzez rozwieszenie na okres czterech miesięcy na terenie budynków sądowych,  plakatów z wydrukowanym fragmentem uchwały Sądów Krakowskich z dnia 4 grudnia 2017r. o treści

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim wyraża  stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Podjęte decyzje, nadesłane faksem, nie zawierają uzasadnienia a u ich podstaw nie leżą żadne względy merytoryczne. Podane  kilka godzin po odwołaniu prezesów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacje dotyczące rzekomo złego nadzoru i funkcjonowania  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim są nieprawdziwe. Dane statystyczne, jakimi Ministerstwo posłużyło się, są kłamstwem mającym na celu utwierdzenie społeczeństwa w przekonaniu, że sądy w Polsce działają fatalnie. Rzeczywistą przyczyną arbitralnego odwołania prezesów nie jest ocena ich pracy, ale dążenie Ministerstwa Sprawiedliwości do podporządkowania sądów władzy wykonawczej.

Podejmowane do tej pory przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działania wobec wymiaru sprawiedliwości prowadzą do jego destabilizacji, a przede wszystkim do odebrania mu niezależności, zmierzając w stronę podporządkowania go czynnikowi politycznemu. Świadczą o tym przepisy nowo uchwalonych ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa, których wejście w życie jest nie tylko jaskrawym złamaniem podstawowych praw  obywateli, gwarantowanych przez Konstytucję RP oraz art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale sprowadzać się będzie również do budowy poczucia strachu u obywateli z powodu pozbawienia realnej ochrony prawnej.

pełna treść uchwały w załączeniu

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 11 grudnia 2017 r.

"Jako uwłaczające etyce i godności urzędu sędziego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku traktuje działania sędziów, które polegają na nieformalnym ustalaniu kandydatur na miejsce legalnie wybranych organów sądowych, podejmowane w trakcie trwania kadencji urzędujących prezesów sądów. Apelujemy do wszystkich sędziów o nie uczestniczenie w tego rodzaju postępowaniach, naruszających ślubowanie sędziego oraz o nie przyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w powyższy sposób stanowisk."

http://www.slupsk.so.gov.pl/uchwala-zgromadzenia-ogolnego-sedziow-okregu-slupskiego,new,mg,1.html,663

 

Po odwołaniu Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku i powołaniu na tę funkcję przez Ministra Sprawiedliwości nowego Prezesa Sądu, rezygnację z pełnionej funkcji złożyli wszyscy dotychczasowi członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku. W dniu 08.01.2018 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Słupsku i jednym z punktów porządku tego zgromadzenia był wybór nowych członków Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku, lecz wybrano tylko jedną osobę i to w związku z awansem poprzedniego członka Kolegium do innego Sądu.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku

Uchwała z dnia 8 stycznia 2018 roku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów
 Okręgu słupskiego


        Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Słupskiego zwraca się do władz Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Sądów Rejonowych Okręgu Słupskiego o umożliwienie upowszechnienia w formie plakatów na terenie budynków sądowych fragmentu treści uchwały Sądów Krakowskich z dnia 4 grudnia 2017 roku:

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.
Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej”.
     Jednocześnie zgromadzenie  zwraca się do prezesów sądów okręgu słupskiego o niezwłoczne opublikowanie niniejszej uchwały na stronach internetowych podległych im sądów.

 

http://www.slupsk.so.gov.pl/aktualnosci,m,mg,1 

Stanowisko Iustitii wobec propozycji Prezydenta zmian w ustawie o KRS

Propozycja Pana Prezydenta, ogłoszona w dzisiejszym oświadczeniu, dotycząca zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jest niezgodna z Konstytucją i prawem międzynarodowym. Ze słów Prezydenta wynika , że jest gotów zgodzić się na odsunięcie od orzekania wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, natomiast większość 3/5 głosów posłów przy wyborach członków KRS będzie nadal większością polityczną. Prawdopodobne jest, że przepis ten wejdzie w życie juz po wyborze członków KRS zwykła większością głosów .

 

Ostatecznie efekt będzie taki, że wejdą w życie trzy ustawy dotyczące sądownictwa, które upolitycznią sądy w Polsce. Żadna z tych ustaw nie zapewnia poprawy funkcjonowania sądów. Zwracamy się do Prezydenta o zaproszenie wszystkich zainteresowanych środowisk do rozmów i wspólne prowadzenie prac nad realną i oczekiwaną przez obywateli poprawą funkcjonowania sądów.

 

 

Warszawa, 18 lipca 2017 r.                           Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”