Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2018r.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz przedstawiciele Sądów Rejonowych Okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w związku z odwołaniem w trakcie kadencji sędziego Wojciecha Damaszko ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz sędziego Roberta  Bednarczyka  ze  stanowiska  wiceprezesa  tego  Sądu  wyrażają stanowczy  sprzeciw i dezaprobatę wobec działań Ministra Sprawiedliwości. Forma i sposób odwołania naruszaj elementarne zasady w tym zakresie przede wszystkim poprzez brak merytorycznego uzasadnienia tych decyzji nawet w oficjalnej informacji z dnia 19 grudnia 2017r. zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Godzi to ewidentnie w zasadę jawności życia publicznego i narusza podstawowe reguły kultury prawnej, nadto stoi w oczywistej sprzeczności z deklarowanymi przez władzę zasadami transparentności życia publicznego. Arbitralność tych decyzji i forma ich przekazania stanowią takie naruszenie dobrych obyczajów, przejawem lekceważenia i próbą poniżenia zarówno osób pełniących  funkcje prezesa  i wiceprezesa,  jak również władzy sądowniczej.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Oddziału Wielkopolskiego Iustitii z 15 stycznia 2018 roku

Zebranie członków Oddziału, mając na uwadze troskę o apolityczność sędziów krytycznie ocenia zajmowanie przez członków Stowarzyszenia stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów zwolnionych w trybie art. 17 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i apeluje także do sędziów nie będących członkami Stowarzyszenia o nieprzyjmowanie takich stanowisk.

Uchwały sędziów z Torunia oraz Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Stowarzyszenia Iustitia

UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 22 STYCZNIA 2018 ROKU

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Toruniu wyraża głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec odwołania w czasie trwania kadencji Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu Andrzeja Kurzycha, któremu jednocześnie cofnięto delegację do orzekania w Sądzie  Okręgowym w Toruniu.           

Pan Sędzia cieszy się w środowisku uznaniem i szacunkiem. Wykazał się profesjonalizmem, a także zaangażowaniem w swojej pracy na stanowisku Prezesa, a wcześniej Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. W ostatnim czasie podjął szereg działań zmierzających do poprawy działania Sądu, w tym Wydziału Gospodarczego, zaś Minister Sprawiedliwości nie oczekując na efekty tych działań, arbitralnie, nie zważając na głos środowiska, podjął decyzję, która nie może zostać zaakceptowana.

poniżej dalsza część uchwał

Czytaj więcej...

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Uchwała nr 1

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku 

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach wyraża sprzeciw wobec pozbawionego merytorycznego uzasadnienia odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, dokonywanego w formie naruszającej podstawowe zasady przyzwoitości i kultury prawnej.

 poniżej pozostałe uchwały (2-5)

Czytaj więcej...

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

UCHWAŁY ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU OKREGOWEGO W ŁODZI

Z DNIA 15 STYCZNIA 2018 R.

Uchwała nr 1

Wobec wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. i rozpoczęcia naboru kandydatów do nowej KRS - zwracamy się z apelem do wszystkich sędziów orzekających zarówno w Sądzie Okręgowym w Łodzi jak i w sądach rejonowych leżących na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi o powstrzymanie się od kandydowania w trybie przewidzianym nową ustawą oraz o niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do tego organu.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że Krajowa Rada Sądownictwa wybrana zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, nie będzie mogła realizować swoich konstytucyjnych zadań wynikających z art. 186 Konstytucji RP i nie będzie stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a przewidziane w ustawie rozwiązanie jest w sposób oczywisty niezgodne z art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji RP i doprowadza do nieuprawnionej ingerencji w zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej wynikającej z art. 10 i z art. 173 Konstytucji RP.

poniżej pozostałe uchwały

Czytaj więcej...

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19.01.2018 r.

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. - w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec arbitralnego, sprzecznego z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy, odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych oraz powoływania w ich miejsce równie arbitralnie wyznaczonych osób, w większości niecieszących się poparciem środowiska sędziowskiego.

Protestujemy przeciwko podejmowaniu tego typu decyzji, bez podania ich  merytorycznego uzasadnienia, w niewłaściwej formie i z naruszeniem przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego obowiązku przedstawienia nowopowołanych prezesów zgromadzeniom i zebraniom sędziów w trybie przewidzianym w art. 23 - 25 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (tekst jednolity z dnia 16 listopada 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062).

Obawiamy się, że podejmowane działania spowodują wprowadzenie na stałe do apolitycznego dotąd sądownictwa praktyki powyborczej wymiany kadr - od której polskie sądy były wolne.  

w załączeniu pozostałe uchwały

Czytaj więcej...