Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - uchwała programowa

Uchwała programowa

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

/uchwała nr …/

XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do podejmowania działań, które przyczynią się do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza właściwej pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej.

Oprócz elementów ustroju sądownictwa wskazanych w uchwale nr 9 XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów z dnia 2 kwietnia 2017 r. za kluczowe Zebranie Delegatów uważa w szczególności:

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - apel do sędziów Sądu Najwyższego

Uchwała nr ...

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

W związku z wchodzącą w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r. ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, przewidującą przejście w stan spoczynku Sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia i możliwość przejścia w stan spoczynku pozostałych Sędziów tego Sądu zwracamy się do Sędziów Sądu Najwyższego z apelem, aby w poczuciu odpowiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości instytucji w 100-lecie jej działalności, pozostali na stanowiskach i piastowali zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości.

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - apel o ujawienie materiałów związanych z kandydatami do nowej KRS

Uchwała nr …

w sprawie jawności dokumentacji i postępowań

dotyczących kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Marszałka Sejmu RP o zachowanie pełnej jawności postępowania i dostępności dla opinii publicznej do wniosków, informacji o kandydatach oraz wykazów osób popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tworzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Postulujemy o merytoryczne i jawne formuły prac prowadzonych przez najwyższe organy państwa. Ocena niekonstytucyjności i wadliwości przyjętej nowelizacji ustawy o KRS pogłębiona jest brakiem pełnego dostępu dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa do dokumentacji tej procedury.

Zebranie Delegatów przypomina, że jakakolwiek objęta tajemnicą wymiana dokumentów i stanowisk dotyczących jawnych kandydatur na funkcje publiczne nie daje się pogodzić z zasadą jawności działań władzy i administracji państwowej.

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - apel o aktywność medialną sędziów

Uchwała nr ...

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

Zebranie Delegatów apeluje do Oddziałów Stowarzyszenia o aktywny udział w działaniach medialnych Stowarzyszenia dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w szczególności o wyjaśnianie opinii publicznej spraw sądowych budzących zainteresowanie społeczeństwa oraz o przekazywanie sędziom informacji na ten temat.

Uchwały zebrania członków SSP Iustitia Oddział w Radomiu z dnia 5 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 1:

Zebranie członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Radomiu w pełni popiera i przyłącza się do stanowiska wyrażonego w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Radomskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 2:

Zebranie członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Radomiu zobowiązuje zarząd Oddziału do podjęcia czynności wyjaśniających w odniesieniu do osoby lub osób, które przyjęły lub przyjmą propozycje objęcia stanowisk prezesów lub wiceprezesów sądów po ich odwołanych prezesach lub wiceprezesach.