Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie – wnioski wynikające z opinii Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie opiniuje informację roczną Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017  stwierdzając, że wyniki statystyczne osiągnięte przez sądy okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie są efektem wytężonej pracy wszystkich sędziów, w tym prezesów i wiceprezesów tych sądów odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w okresie od września 2017 r. do lutego 2018 r.

Czytaj więcej...

Sędziowie Sądu Okręgowego w Toruniu protestują przeciwko odwołaniu Wiceprezes SO w Toruniu Katarzyny Borowy

Sędziowie wyrażają dezaprobatę i zdecydowany sprzeciw wobec nieuzasadnionej merytorycznie decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu SSO w Toruniu Katarzyny Borowy z funkcji wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu przed upływem kadencji.

 

Uchwały sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie

UCHWAŁA     Nr 1

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje budzące zasadnicze zastrzeżenia natury konstytucyjnej przepisy ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa, o ustroju Sądów Powszechnych i Sądzie Najwyższym. Konstytucja RP jasno stanowi w art. 173, że „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz". Zmiany przywołanych ustaw naruszają tę regułę oraz podstawową zasadę ustrojową  wyrażoną w art. 10 Konstytucji, mówiącym o tym, że ustrój Polski opiera się na trójpodziale i równowadze władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Każda  z władz powinna zatem dysponować takimi instrumentami, które pozwalają jej powstrzymać i hamować działania pozostałych. Zasada check and balance jest

Czytaj więcej...

Sędziowie Toruńsko-Włocławskiego Oddziału Iustitii krytykują sposób odwołania Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku Jolanty Górskiej

Uchwała zebrania członków toruńsko - włocławskiego Oddziału SSP Iustitia podjęta na zebraniu we Włocławku w dniu 8 lutego 2018 roku

 

Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości w trakcie kadencji Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku Pani Sędzi Jolanty Górskiej.

Sprzeciwiamy się wydaniu tej decyzji w sposób arbitralny, bez przesłanek natury merytorycznej i bez podania uzasadnienia. Działanie takie godzi w zasadę trójpodziału władz określoną w art. 10 Konstytucji RP i zasadę niezależności sądów wskazaną w art. 173 Konstytucji RP. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - apel do kandydatów do KRS, w tym Marka Jaskulskiego - członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała

Uchwała

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” zwraca się do sędziów, którzy zgodzili się kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, o rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Zebranie Delegatów podkreśla, że osoby te postąpiły wbrew jednoznacznej uchwale nr 7 XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Mszczonowie z dnia 2 kwietnia 2017 r.

Udział w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa świadczy o braku poszanowania dla wartości i celów statutowych Stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zebranie Delegatów wzywa jednocześnie sędziego Marka Jaskulskiego do natychmiastowego ustąpienia z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - deklaracja

Deklaracja

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

/uchwała nr …/

Do celów statutowych Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” należy dbanie o fundamenty państwa prawa, a także rozwój demokracji, upowszechnianie i ochrona praw oraz swobód obywatelskich.

Czytaj więcej...