Uchwały Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustaw zmieniających sądownictwo, sytuacji kobiet po 60 roku życia oraz postulatów płacowych pracowników sądów

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim krytycznie ocenia ostatnie nowelizacje Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, uznając je za sprzeczne z Konstytucją RP i zasadami demokratycznego państwa prawa. W szczególności za niekonstytucyjne uznać należy przerwanie kadencji I Prezes Sądu Najwyższego i członków KRS, sposób powoływania sędziów - członków KRS, oraz wyeliminowanie udziału sędziów w procesie odwoływania i powoływania prezesów sądów powszechnych. Wskazane zmiany prowadzą do nadania władzy wykonawczej i ustawodawczej pozycji dominującej nad sądami i podważają zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej poprzez naruszenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 27 lutego 2018 r.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z 27 lutego 2018 r.

 

Zgromadzenie Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jako organ samorządu sędziowskiego, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec niemieszczących się w standardach demokratycznego państwa prawnego i niemającego oparcia w Kostytucji RP działaniach władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmierzających do podporządkowania niezależnego sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym.

Uczestnicy Zgromadzenia deklarują poparcie dla wszystkich uchwał, jakie były podejmowane przez poszczególne ciała samorządu sędziowskiego, Forum Współpracy Sędziów, jak też organizacje i stowarzyszenia sędziowskie, a w szczególności Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA i Stowarzyszenia Sędziów THEMIS.

Nowe przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zniosły zasadę udziału sędziów w procesie wyboru prezesów sądów, koncentrując w rękach Ministra Sprawiedliwości, będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym, pełnię władzy w zakresie arbitralnego odwoływania i powoływania prezesów sądów.

Naszą najdalej idącą dezaprobatę budzą kolejne niekonstytucyjne rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a zwłaszcza Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

Nasz sprzeciw odnosi się również do praktyk egzekutywy w zakresie nieprawdziwej i destrukcyjnej polityki informacyjnej związanej z funkcjonowaniem sądów w Polsce, opresyjnych działań względem sędziów wydających „niewłaściwe” – zdaniem władzy – wyroki, dowolnej, nietransparentnej i dyskryminującej praktyki nieprzedłużania możliwości orzekania przez sędziów, a zwłaszcza kobiety, zwracających się z takimi wnioskami, czy też utajniania list sędziów udzielających poparcia sędziom - kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa, którzy mają reprezentować całe środowisko sędziowskie.

Wszystko to sprawia, że niezależność sądownictwa stanowiąca podstawową gwarancję i immanentny fundament Państwa Prawa stała się fikcją, także poprzez pozbawienie sędziów jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie sądów.

 

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r.

Uchwala nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Ministra Sprawiedliwości przejawiających się arbitralnym odwoływaniem w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, w tym wobec odwołania w dniu 8.01.2018 r. Prezesa oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu oraz Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Stanowisko sędziów członków Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego z 26 lutego 2018r.

Uchwała podjęta na zgromadzeniu SO w Krakowie dnia 26.02.2018r.

1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego wyraża podziękowanie sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemarowi Żurkowi za pełnioną od wielu lat służbę na stanowiskach rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie, a także członka, a zarazem rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Waldemar Żurek w sposób konsekwentny i zarazem profesjonalny bronił niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co - w czasie, kiedy władza wykonawcza i ustawodawcza, naruszając zasady wynikające z Konstytucji RP, podjęła szereg działań w celu podporządkowania wymiaru sprawiedliwości czynnikowi politycznemu - było działaniem wyjątkowo trudnym i wymagającym odwagi. Cytując Kapitułę Nagrody Złote Paragrafy przyznanej sędziemu Waldemarowi Żurkowi w 2016 roku był on „zawsze tam, gdzie trzeba bronić podwalin demokratycznego państwa prawnego”. Pełna poświęcenia i zaangażowania postawa sędziego Waldemara Żurka sprawiła, że stał się „twarzą polskiego sądownictwa”, zasługując na wyrazy najwyższego szacunku i uznania.

poniżej dalsza część stanowiska

Czytaj więcej...

Sędziowie warszawscy są przeciwni kandydatom do KRS Dariuszowi Drajewiczowi, Jędrzejowi Kondkowi, Maciejowi Miterze oraz apelują o ujawienie się osób popierających kandydatów do KRS

Uchwała nr 4
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża jednoznaczny brak akceptacji dla kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, w tym w szczególności dla kandydujących Sędziów z sądów okręgu warszawskiego, tj. Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje także do wszystkich sędziów, którzy złożyli podpisy pod kandydaturami sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa o ujawnienie swojej tożsamości.

Zasada jawności i transparentności życia publicznego nakłada wymóg udostępnienia obywatelom informacji związanych z całym procesem wyborczym.

Ukrywanie faktu deklaracji poparcia dla kandydatów do KRS, może rodzić niepotrzebne spekulacje, iż sędziowie składający podpisy uchylają się od odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje, co przynosi ujmę całemu środowisku sędziowskiemu.

Apelujemy także do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa – Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie: Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery o poinformowanie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o imiennych listach udzielonego im poparcia.

Sędziowie warszawcy sprzeciwiają się odwołaniom prezesów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża swój sprzeciw wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przed upływem ich kadencji. Przerywanie przez Ministra Sprawiedliwości kadencji prezesów i wiceprezesów sądów  na podstawie dowolnych przesłanek, bez udziału organów samorządu sędziowskiego jest działaniem wpływającym na niezależność sądów, prowadzącym do sprzecznego z Konstytucją pełnego podporządkowania sądów władzy wykonawczej.

Zgromadzenie przypomina, że Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie wypowiedział się w dotychczasowym orzecznictwie,  że w celu utrzymania zasady podziału i równowagi władz, niezbędne jest wyposażenie organów przedstawicielskich środowiska sędziowskiego w prawo udziału w procesie obsady stanowisk  w sądach powszechnych.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie krytycznie ocenia powoływanie nowych prezesów i wiceprezesów bez jakiekolwiek współudziału samorządu sędziów.