Sędziowie łódzcy apelują do Wiceministra Łukasza Piebiaka i sprzeciwiają się powołaniu prezesa Michała Błońskiego

UCHWAŁA

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW

OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI 

z  dnia 29 MARCA 2018 r.

W SPRAWIE APELU DO SĘDZIEGO ŁUKASZA PIEBIAKA

 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zwraca się z apelem do sędziego Łukasza Piebiaka, pełniącego również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby dochowując wierności złożonej przysiędze sędziowskiej służenia wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stania na straży prawa i w swoim postępowaniu kierowania się zasadami godności i uczciwości, nie podejmował więcej działań zmierzających wprost do łamania zasady trójpodziału władzy i skierowanych wobec sędziów sądów powszechnych, a firmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub też zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego sądu powszechnego w imię zasad uczciwości,  szacunku dla prawa i Konstytucji. 

Wynik głosowania: ZA – 66, PRZECIW – 7, WSTRZYMUJĄCE - 10

 

UCHWAŁA

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW

OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI  

z  dnia 29 MARCA 2018 r.

W SPRAWIE POWOŁANIA NA FUNKCJĘ PREZESA SĄDU

SĘDZIEGO MICHAŁA BŁOŃSKIEGO

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi wyraża sprzeciw co do powołania na funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Michała Błońskiego oraz krytycznie ocenia przyjęcie przez niego funkcji, z tych samych względów, które wyraziliśmy w stosunku  do sędziego Dariusza Limiery  w uchwałach z  dnia 26 lutego 2018 r.

Ponownie podkreślamy, że sformułowana w art. 173 Konstytucji zasada odrębności i niezależności Sądów i Trybunałów od innych władz, wymaga udziału sędziów w procesie wyboru prezesa sądu.

 Wynik głosowania: ZA – 56, PRZECIW – 8, WSTRZYMUJĄCE - 19