Stanowisko sędziów warszawskich z 15 marca 2018 r.

My, Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w trosce o dobro i niezależność wymiaru sprawiedliwości  oraz  kierując się  uchwałami podejmowanymi przez Zgromadzenia Ogólne i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgów Sądowych w całej Polsce:

 1. protestujemy przeciwko nieprawdziwym i propagandowym tezom zawartym w dokumencie przygotowanym przez władzę wykonawczą tzw. „Białej księdze”, które służyć mają jedynie poniżeniu konstytucyjnych organów władzy sądowniczej w Polsce i manipulowaniu międzynarodową oraz polską opinią publiczną, a także zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości przez polityków;
 2. oceniamy działania władzy wykonawczej i ustawodawczej wobec sądownictwa jako destabilizujące i podporządkowujące wymiar sprawiedliwości władzy politycznej;
 3. wyrażamy podziękowanie i uznanie dla działań Sędziego Waldemara Żurka na rzecz obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz potępiamy działania władzy wykonawczej szczegółowo wymienione w uchwale Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego z dnia 26 lutego 2018 r., zmierzające do wywarcia na niego presji i zastraszenia go;
 4. protestujemy co do działań represyjnych wobec innych sędziów wymienionych w tej uchwale, których orzeczenia uznane zostały za politycznie niepoprawne;
 5. wskazujemy na dużą ilość personalnych i osobistych powiązań sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa z Ministerstwem Sprawiedliwości jako czynnik zmieniający charakter tego organu w kolejny organ władzy wykonawczej;
 6. krytycznie oceniamy wymianę 149 prezesów i wiceprezesów sądów pod pretekstem nieprawdziwych bądź zmanipulowanych danych dotyczących wyników statystycznych pracy sądów oraz praktykę powoływania na zwolnione w ten sposób stanowiska częstokroć osób nie posiadających doświadczenia w zarządzaniu sądami, a nawet karanych dyscyplinarnie;
 7. wskazujemy na upolitycznienie procesu dyscyplinarnego sędziów i innych zawodów prawniczych, a także wprowadzenie do tego postępowania przepisów naruszających prawo do obrony;
 8. uznajemy kandydowanie do upolitycznionej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za niegodne sędziego i hańbiące oraz wzywamy sędziów do nieubiegania się o stanowiska w tym organie;
 9. podkreślamy, że perspektywa państwa, w którym sędziowie, bądź pochodzą z nadania politycznego, bądź są inwigilowani i zastraszani, stanowi realne zagrożenie dla praw i wolności obywateli;
 10. protestujemy przeciwko niedopuszczalnej praktyce publicznego oczerniania sędziów przez władzę wykonawczą;
 11. wzywamy sędziów do zabierania głosu w debacie publicznej, w sprawach dotyczących ochrony zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a także do informowania o wszystkich przypadkach naruszania niezawisłości sędziów.