Katowiccy sędziowie w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych

UCHWAŁA NUMER 1

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i w sprawie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz w sprawie kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych

 

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej w pełni popiera podjęte w dniu 9 kwietnia 2018 roku przez Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach uchwały: numer 2 w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i numer 3 w sprawie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

W szczególności Zgromadzenie zwraca uwagę na niekonstytucyjność tych przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 3), które doprowadziły do wygaśnięcia mandatów prawidłowo wybranych uprzednio w skład Rady sędziów i do zastąpienia ich sędziami wybranymi przez polityków, a także na konieczność niezwłocznego i bezwarunkowego opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku (K 47/15), z dnia 11 sierpnia 2016 roku (K 39/16) i z dnia 7 listopada 2016 roku (K 44/16).

Ponadto, ponieważ w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej już po 9 kwietnia 2018 roku podjęte zostały prace nad proponowanymi przez większość parlamentarną kolejnymi ustawami: o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk sejmowy numer 2388) i o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy numer 2390), Zgromadzenie uznaje za konieczne zwrócić uwagę, że:

  • ustawowe uregulowanie kwestii publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego jest zbędne, a nazwanie wyroków Trybunału rozstrzygnięciami, które nie wywołują skutków prawnych, stanowi niedopuszczalną ingerencję władzy ustawodawczej w niezależność władzy sądowniczej;
  • nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie tylko nie odwraca skutków dotychczasowej legislacji, ale wręcz prowadzi do dalszego ograniczenia autonomii władzy sądowniczej.

 

 

UCHWAŁA NUMER 2

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIERJ

Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zobowiązuje Przewodniczącego Zgromadzenia do zamieszczenia tekstu podjętej uchwały nr 1 na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz do przesłania jej odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i Opolu oraz mediom, a także Przewodniczącemu Komisji Europejskiej.

Zgromadzenie obliguje jednocześnie Przewodniczącego Zgromadzenia do poinformowania Kolegium Sądu Apelacyjnego, na jego najbliższym posiedzeniu, o zrealizowaniu zawartego w zdaniu pierwszym zobowiązania.