Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 3/2018

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 3/2018 dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany do zbierania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, sprzeciwia się publicznemu sugerowaniu przez polityków partii opozycyjnej, że fakt zastosowania wobec jednego z jej członków tymczasowego aresztowania świadczy o zaangażowaniu sądu w kampanię wyborczą partii rządzącej i walkę sił politycznych. Należy podkreślić, że pojęcie niezawisłości sędziowskiej nie może być utożsamiane jedynie z określonym rodzajem rozstrzygnięć sądowych w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych wobec osób związanych z daną partią polityczną. Przypomnieć należy, iż każda dotycząca tej kwestii decyzja sądu podlega kontroli instancyjnej zgodnie z przepisami procedury karnej.
Jednocześnie Zespół pragnie zauważyć, iż tego typu zarzuty jawią się jako naturalna konsekwencja wcześniejszych wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, który publicznie wyrażał oburzenie wobec niezastosowania tymczasowego aresztowania w sprawie byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych „Police”, a podległa mu Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie prawidłowości wyznaczania sędziów referentów do rozpoznania wniosków aresztowych. 
Powyższe działania jawią się jako próba wywarcia wpływu na sędziów orzekających zwłaszcza w sprawach budzących żywe zainteresowanie opinii publicznej z uwagi na udział osób powiązanych ze środowiskami politycznymi, jak również stanowią asumpt do kolejnych wypowiedzi podważających zaufanie do bezstronności sądów.

Association of Polish Judges “IUSTITIA"`s position regarding the Act of 12/04/2018 on the amendment to the Law on the System of Common Courts, the Act on the National Council of the Judiciary and the Supreme Court Act (Sejm Print no 2389) and the Act of 1

Association of Polish Judges IUSTITIA is critical to the changes adopted at the 61st session of the Sejm (Polish 1st Chamber of Parliament) and accepted without any further amendments by the Senate, during the deliberations on 16/04/2018. It should be noted, that the aim of these changes is not to improve the rule of law and strengthen the independence of the courts. The public opinion is misled as the intentions of the Legislative are concerned. In fact, these changes deepen and consolidate the state of unconstitutionality of the adopted solutions and destroy the principle of balance and three-partite divisions of the authorities. "IUSTITIA" maintains its negative position on the basic issues covered by these regulations. It is in principle consistent with the opinions presented by the First President of the Supreme Court on 9 and 12 April 2018.

(See:http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2018.04.09_Opinia_SN_do_nowelizacji_ustawy_o_SN_druk_2390.pdf and http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2018.04.12_Opinia_SN_do_projektu_zmian_w_p.usp_i_SN_druk_2441.pdf)

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia w sprawie wykluczenia sędziego Jędrzeja Kondka

Uchwała

Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia

z dn. 19 kwietnia 2018r.

 

Zebranie członków Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia na podstawie §14 ust. 1 i 2 oraz ust. 2 Statutu wyklucza ze SSP Iustitia sędziego Jędrzeja Kondka

UZASADNIENIE

   Zebranie członków Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia stwierdza, że każdy członek Stowarzyszenia powinien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; Zebranie Delegatów dwukrotnie, tj. podczas XXII Zebrania Delegatów w 2017r. i XXIII Zebrania Delegatów w 2018r., zwracało uwagę, że udział sędziów w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa świadczy o braku poszanowania wartości i celów statutowych Stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezależności sędziów. Zebranie Delegatów apelowało również o rezygnację - w razie udziału w procedurze wyborczej do KRS – z członkostwa w Stowarzyszeniu.

    W związku z udziałem sędziego Jędrzeja Kondka w procedurze wyborczej do KRS, co jest niezgodne z uchwałami ww Zebrania Delegatów oraz stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia, zebranie członów Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia wyklucza sędziego Jędrzeja Kondka ze Stowarzyszenia.

Konferencja "Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości" 23 kwietnia 2018 r. Warszawa

Dla członków SSP „Iustitia” udział w konferencji jest bezpłatny. Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników wynosi 100 PLN netto.

Czytaj więcej...

Stanowisko HFPC w sprawie kolejnego pakietu ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podłożem trwającego w Polsce kryzysu konstytucyjnego jest uzurpowanie przez rządzącą większość prawa do weryfikacji wyroków wydanych przez niezawisły sąd konstytucyjny. Przyjęcie rozwiązania proponowanego w nowelizacji związanego z publikacją wyroków TK z informacją, że zostały wydane z naruszeniem prawa jest w dalszym ciągu odzwierciedleniem tego zjawiska”.

Zdaniem HFPC, proponowana zmiana polegająca na obowiązku zasięgania przez Ministra Sprawiedliwości opinii kolegium sądu w trakcie procedury odwoływania prezesa sądu  „w żadnym stopniu nie zredukuje szkód, które zostały już wyrządzone w wymiarze sprawiedliwości poprzez masowe odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów w sądach powszechnych w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r.”.

Jeśli zaś chodzi o propozycję powierzenia kierowania Sądem Najwyższym osobie wskazanej przez Prezydenta, do czasu uzupełnienia jego stanu osobowego HFPC uważa, że takie rozwiązanie będzie kolejną (po wyborze prezesa Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2016 r.) procedurą wyłaniania prezesa jednego z najważniejszych organów sądownictwa w Polsce w sposób zupełnie zależny od władzy wykonawczej oraz nie przewidzianą w Konstytucji RP.

Pełna treść stanowiska w języku polskim i angielskim: polski i english.