JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" może zostać każdy sędzia sądu powszechnego, administracyjnego lub wojskowego oraz Sądu Najwyższego, zarówno pozostający w służbie, jak i w stanie spoczynku, a także asesor sądu administracyjnego pełniący obowiązki sędziego.

Z treścią Statutu Stowarzyszenia zapoznać się można, klikając poniżej:

Sędzia chcący wstąpić do "Iustitii" powinien wypełnić poniższe pisma:

Deklaracja członkowska musi zostać wydrukowana. Jest dowodem przynależności do "Iustitii"; Stowarzyszenie nie wydaje bowiem legitymacji. Jej wypełnienie, podpisanie i złożenie właściwemu Zarządowi Oddziału powoduje automatyczne uzyskanie członkostwa. Sędzia wstępujący do „Iustitii” nie potrzebuje niczyich opinii ani poparcia członków wprowadzających. „Iustitia” nie podejmuje też żadnej decyzji o przyjęciu członka. Dla nas jedyną rekomendacją jest... podpis Prezydenta Rzeczypospolitej. Na akcie powołania sędziego.

Deklaracja członkowska jest przechowywana przez Zarząd Oddziału, do którego członek należy, a w przypadku przejścia członka do innego oddziału jest przesyłana nowemu oddziałowi.

Właściwy oddział ustalić można, wchodząc na zakładkę "Oddziały". Następnie w rubryce "Znajdź swój oddział - wybierz miasto" wpisać lub wybrać siedzibę sądu lub wydziału zamiejscowego. Automatycznie pod spodem wyświetli się nazwa oddziału, na którą należy kliknąć. Otworzy się strona zawierająca dane Oddziału: siedzibę, dane prawne, sposób kontaktowania się, mapkę terytorium Oddziału i wykaz wszystkich jednostek sądownictwa działających na tym obszarze, skład władz i krótką historię istnienia Oddziału. Wstępujący staje się członkiem Oddziału, na którego terenie pracuje i mieszka, a jeżeli pracuje na terenie jednego oddziału, a mieszka na terenie drugiego - może sam dowolnie wybrać jeden z nich.

Skład Zarządu Oddziału zawiera miejsca pracy oraz służbowe numery telefonów i faksów. Każdy członek Zarządu (prezes lub wiceprezes) jest upoważniony i zarazem zobowiązany do przyjęcia deklaracji członkowskiej od sędziego. Z tą chwilą sędzia staje się członkiem Stowarzyszenia.

Oprócz deklaracji członkowskiej złożyć należy oświadczenie o zgodzie na potrącanie składek członkowskich lub ustalić sposób ich płacenia. W tym zakresie nie mamy ogólnopolskiego wzoru oświadczenia, gdyż w każdym oddziale Stowarzyszenia kwestia ta jest regulowana odrębnie. Trzeba to ustalić podczas kontaktu z władzami Oddziału.

W przypadku trudności ze skontaktowaniem się z członkami Zarządu Oddziału można zwrócić się do biura Stowarzyszenia (adres i kontakt na stronie "Dane Stowarzyszenia") lub do Prezesa bądź Wiceprezesa ds. Organizacyjnych (adresy i kontakty w dziale "Zarząd Stowarzyszenia").

Ankieta jest natomiast przeznaczona dla Zarządu Stowarzyszenia i służy do wpisania nowego członka do ewidencji. Ankieta może zostać złożona razem z deklaracją albo przekazana Zarządowi Stowarzyszenia (Prezesowi, bo on prowadzi bazę danych członkowskich, bądź do biura) w dowolny sposób, również np. faksem czy drogą mailową. Po wpisaniu pełnych danych do bazy ankieta staje się zbędna i jest niszczona.

Ankieta zawiera także pytanie, czy nowo wstępujący chce przystąpić do Informacyjnej Sieci Iustitii - strona jej poświęcona znajduje się tutaj:

Baza danych jest chroniona zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i nie jest dostępna dla nikogo poza uprawnionymi członkami władz centralnych Stowarzyszenia. Zarządy Oddziałów mają dostęp do tych części bazy, które ich Oddziałów dotyczą.

Prosimy o dokładne wypełnianie ankiet, aby w bazie danych nie powstawały braki, których uzupełnianie jest na ogół żmudne i trudne do przeprowadzenia.

Centralna składka członkowska, o której mowa w Statucie, wynosi 10 złotych miesięcznie, a składki oddziałów mogą być różne i są określane przez zebrania ich członków. Samo wstąpienie nie pociąga za sobą żadnej opłaty.

Zapraszamy wszystkich sędziów do wstępowania w nasze szeregi - każdy, kto nosi togę i łańcuch, będzie mile widziany, a jego głos będzie się liczył. Tylko w ten sposób możemy reprezentować polskie sądownictwo. 

były Prezes
Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"
Maciej Strączyński

Deklaracja Członkowska

Ewidencja Członków - Ankieta