Sprostowanie informacji zawartych w artykule "Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia"

W artykule redaktor Agaty Łukaszewicz zamieszczonym w "Rzeczpospolitej" w dniu 21 marca 2018 roku pod tytułem „Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia” podano nieprawdziwą informację, jakoby w 2018 roku rezygnację z członkostwa złożyło około 30–40 sędziów. Podobną nieprawdziwą tezę o masowych odejściach z Iustitii z powodu krytyki przez stowarzyszenie polityki Ministerstwa Sprawiedliwości od wielu miesięcy usiłują przedstawiać sędziowie związani z tym ministerstwem. W rzeczywistości wskazana w artykule liczba osób przestała być członkami stowarzyszenia w okresie ostatniego roku, a nie 3 miesięcy. Wśród nich są m.in. osoby, które zmarły, odeszły z zawodu sędziego, przeszły w stan spoczynku, a także zrezygnowały z członkostwa w Iustitii w reakcji na kandydowanie członków stowarzyszenia do Krajowej Rady Sądownictwa oraz przyjmowanie funkcji po prezesach sądów wyrzuconych faksem przed końcem kadencji przez Ministra Sprawiedliwości. Podkreślić także należy, w tym samym okresie wstąpiło do Iustitii więcej osób niż 40. Oznacza to, że w ostatnim roku, tak jak w wielu poprzednich latach liczba członków Stowarzyszenia Iustitia wzrosła. 

 

Rzecznik prasowy SSP „Iustitia”

Stanowisko Zarządu SSP Iustitia w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z zadowoleniem przyjmuje złożenie przez Pana sędziego Dariusza Drajewicza rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. Decyzja ta stanowi realizację apelu Zebrania Delegatów SSP Iustitia z dnia 10 lutego 2018 roku o rezygnację z członkostwa osób kandydujących do Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzja Pana sędziego pozwoli na skuteczniejszą budowę wizerunku Iustitii jako Stowarzyszenia zabiegającego o umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz przyczyni się do wzmocnienia jego wiarygodności. Jednocześnie Zarząd oczekuje, że także pozostali członkowie SSP Iustitia kandydujący do Krajowej Rady Sądownictwa zastosują się do apelu Zebrania Delegatów i zrezygnują z członkostwa w Stowarzyszeniu.
W tym miejscu warto przypomnieć, że głównymi celami Stowarzyszenia są umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, upowszechnianie i ochrona wolności, praw oraz swobód obywatelskich, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji. Iustitia od wielu lat konsekwentnie zabiega o promowanie tych wartości. Wszystkich sędziów chcących włączyć się w te działania, zachęcamy do wstąpienia do Stowarzyszenia.

Zapobieganie korupcji w wymiarze sprawiedliwości – konferencja CEELI Institute, Praga 2018

W dniach 22 – 24 marca 2018 r. w Pradze, w siedzibie CEELI Institute odbyło się spotkanie sędziów z krajów centralnej i wschodniej Europy, poświęcone wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przypadkom korupcji w sądownictwie. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie z 17 europejskich krajów i USA a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych inicjatyw, związanych z wymiarem sprawiedliwości.

CEELI (Central and Eastern European Law Initiative) jest niezależną organizacją non-profit, która zajmuje się

Czytaj więcej...

Odpowiedź Stowarzyszenia Iustitia na Białą Księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości przedstawioną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dla Komisji Europejskiej

link do dokumentu

Sądy w Polsce potrzebują dobrego i stabilnego prawa, przemyślanych reform oraz zaufania społecznego. Sędziowie w Polsce nie kwestionują potrzeby usprawniania procedur i lepszej organizacji sądownictwa; przeciwnie od lat o to do polityków apelują.

Przedstawiony Państwu przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dokument „Biała Księga w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości[1] mógł stać się początkiem otwartej i nieskrępowanej dyskusji o koniecznych zmianach. Niestety, lektura dokumentu wskazuje, że celem jego przygotowania nie było rzetelne przedstawienie faktów uzasadniających zmiany w prawie oraz organizacji sądownictwa.  Takie przedstawienie faktów wymaga podania prawdy, całej prawdy i tylko prawdy.  Tymczasem Biała Księga zawiera nie całą prawdę; część faktów i powiązań między nimi pomija; podaje fakty czasem  nawet prawdziwe, ale  sugerując nieprawdziwe ich skutki. Dokument ma zatem inny cel, niż deklarowany. Uważamy, że został napisany w celu zamaskowania politycznego ataku na niezależne sądownictwo.

Czytaj więcej...

The response of the Polish Judges Association Iustitia to the White Paper on the Reform of the Polish Judiciary presented to the European Commision by the Government of the Republic of Poland

link to document

Courts in Poland need good and stable legislation, informed reforms and public confidence. Judges in Poland do not question the importance of improving judiciary procedures and structures; on the contrary, they have urged politicians to make reforms for years.

The White Paper on Judiciary reforms presented to you by the Polish Prime Minister could have been a point of departure for an open and unfettered debate on the desirable reforms. Unfortunately, the content of the document suggests that it is not designed to lay down the facts that make the case for change in the enabling legislation and the structure of the judiciary. Facts must be based on the truth, the whole truth and nothing but the truth. Meanwhile, the White Paper does not present the whole truth; some facts and linkages are ignored; some facts may sometimes be true but suggest false impacts. Hence, the document has a different objective than the stated one. We believe it has been drafted to disguise a political attack against independent judiciary.

Therefore, we present our response to the White Paper (further also as WP) which seeks to:

• explain and present facts that have already occurred;

• defend the reputation of Polish judges, who are indeed European judges as well.

Czytaj więcej...

Łódzcy sędziowie wzywają nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie

 UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW

OKRĘGU  SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI
Z DNIA 16 MARCA 2018 r.

 

Wobec dokonania w dniu 6 marca 2018 r. wyboru przez  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nowego składu sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa i przerwania z dniem 7 marca 2018r. kadencji poprzednich, pochodzących z wyboru sędziów - członków Rady, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w  Łodzi jednoznacznie stwierdza,  że organ, który zgodnie z art. 186 § 1 Konstytucji, ma za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przestał z dniem 7 marca 2018 r. spełniać swoją konstytucyjną rolę.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl